Ikona portletu Aktuality

Zpět na celou stránku
« Zpět

Webinář pro obce – přechod z JDTM ZK na novou DTM ZK

Dne 24. 6. 2021 se konal webinář pro obce Zlínského kraje, který se týkal stávající i budoucí digitální technické mapy Zlínského kraje.

Cílem webináře bylo informovat obce o stavu projektu Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji (DTM ČR ve ZK) a způsobu řešení přechodného období ze stávající Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) na digitální technickou mapu ZK podle nové legislativy (zákon č. 47/2020 Sb.). Od 1. 7. 2023 je Zlínský kraj správce DTM v přenesené působnosti a vlastníkům dopravní a technické infrastruktury vzniká povinnost  - budou zodpovídat za správnost, úplnost a aktuálnost údajů o dopravní a technické infrastruktuře v DTM. Cílem projektu DTM ČR ve ZK je pomoct Zlínskému kraji i obcím zvládnout tyto nové povinnosti.

V rámci realizace projektu DTM ČR ve ZK je plánováno pořízení hardware, informačního systému DTM a dat DTM. V maximální míře budou využita stávající data z JDTM ZK, která budou konsolidována a vložena do nové DTM. Současně budou opraveny prostory systematických chyb a chybějící místa budou doplněna novým mapováním. Pokud bude možné z konsolidovaných dat odvodit data o dopravní infrastruktuře v majetku obcí, budou tato data po odsouhlasení vlastníkem – obcí také vložena do nové DTM. V rámci projektu budou také pořízena data technické infrastruktury, konsolidací či novým mapováním.

Podmínkou realizace pořizování dat pro projekt DTM ČR ve ZK (zejména dat dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí) je uzavření smlouvy s obcemi Zlínského kraje. Současně je nutné vyřešit i financování JDTM ZK pro přechodné období a poté ukončení projektu JDTM ZK. Pokud má obec uzavřenou smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce, bude ji zaslán návrh dodatku této smlouvy, ve kterém jsou zapracovány všechny tyto záležitosti.

Obce, které nejsou zapojené do JDTM ZK, budou obeslány návrhem smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM ZK, která bude bez návaznosti na stávající projekt JDTM ZK.

Shrnutí dotazů od obcí:

  • Bude nová DTM sloužit i pro vyjadřování k existenci sítí?

Nová DTM pro vyjadřování k existenci sítí sloužit nebude, může ale pomoc obci jako vlastníku technické infrastruktury se vyjádřit, zda dojde či nedojde ke střetu se sítí v obecním majetku. V budoucnu po naplnění daty sítí a napojení na Portál stavebníka to možné bude, pokud s tím vlastník dané infrastruktury bude souhlasit.

  • Jak budou poskytována data DTM?

Veřejná část bude dostupná každému prostřednictvím prohlížecích či stahovacích služeb, případně si data bude možné prohlédnout prostřednictvím mapových klientů pro veřejnost.

  • Jak doplníme 3. souřadnici u technické infrastruktury, kde tento údaj není dostupný?

Údaje o technické infrastruktuře je možné vést podle Vyhlášky 393/2020 Sb. i zjednodušeným způsobem, přesnost údajů o poloze a výšce může být 9 (přesnost nevyhovuje třídě přesnosti 5 nebo není známa). Tj. i hodnota 0 m n.m. je přípustná.

  • Jak bude fungovat rozhraní pro editaci technické a dopravní infrastruktury?

Každý vlastník technické a dopravní infrastruktury (případně osoba, která má svěřenou editační povinnost – vykonává tuto činnost na základě smlouvy např. za obec) bude mít své přístupové údaje s vymezeným území, ve kterém se nachází jeho TI a DI. V tomto území bude mít možnost vkládat (editovat) údaje o své DI a TI přímo prostřednictvím definovaných rozhraní a webových služeb ze svých informačních systémů. Budou zpracovány metodiky a návody, obce se mohou obrátit na kraj, který se bude snažit jim metodicky co nejvíce pomoct. Již dnes je řada technických dokumentů k dispozici na stránkách ČÚZK v sekci DMVS - https://www.cuzk.cz/DMVS/O-IS-DMVS.aspx.

Prezentace z webináře je v příloze, odkaz na záznam Vám bude zaslán na vyžádání.

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.