Ikona portletu Nejčastější dotazy

Jak se registrovat na Portál JDTM ZK?

Na úvodní stránce Portálu JDTM ZK je odkaz na registrační formulář. Vyplňte požadované údaje, zkontrolujte si, prosím, zejména e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko "Odeslat". Pokud patříte mezi oprávněné uživatele, bude Vám zasláno na uvedenou e-mailovou adresu Jméno (login) a Heslo pro přístup do datového skladu. Portál JDTM ZK je určen pouze pro smluvní partnery a odbornou veřejnost (autorizované projektanty a geodety). Registrace ostatních subjektů a veřejnosti není možná.

Jakým způsobem se lze připojit k projektu JDTM ZK?

K projektu JDTM ZK se můžete připojit prostřednictvím koordinátora projektu, kterým je Zlínský kraj. Připojení je podmíněno uzavřením smlouvy, ve které jsou specifikovány podmínky o využívání dat, zejména o dodržení Provozního řádu JDTM ZK a poskytnutí vlastních dat k aktualizaci a doplnění technické mapy.

Jsou služby poskytované projektantům a geodetům v projektu JDTMZK zpoplatněny?

Služby těmto uživatelům JDTM ZK jsou poskytovány bezplatně. Ať už se jedná o prohlížení technické mapy v mapovém portálu JDTM ZK nebo poskytování výkresů v požadovaných formátech. Je ovšem nutné dodržet podmínky uvedené v Provozním řádu JDTM ZK, zejména vracení aktualizačních výkresů zpět do datového skladu ke kontrole a aktualizaci JDTM ZK.

Je možné poskytnout data ostatním subjektům, které nejsou smluvními účastníky projektu nebo pro tyto účastníky nepracují?

Poskytování dat ostatním subjektům se řídí následujícími podmínkami:

  • pro rozsah území do 2 ha  - není omezeno
  • pro rozsah území větší než 2 ha - je nutné kontaktovat koordinátora projektu - Zlínský kraj, který sdělí žadateli podmínky, za kterých mu budou data poskytnuta. Nedílnou součástí podmínek je předání veškerých nových dat (zaměření pro projekt, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) k aktualizaci JDTM ZK. Práce geodetických firem, pracujících pro tohoto žadatele, se tedy řídí Provozním řádem JDTM ZK. Na základě uzavření rámcové smlouvy jsou následně data vydána žadateli správcem datového skladu JDTM ZK.

Jak získat data z JDTM ZK do informačního systému města nebo obce?

Všechna města a obce Zlínského kraje mohou získat od Zlínského kraje aktuální stav digitální technické mapy obce v dohodnutém formátu pro vlastní informační systém. V této smlouvě bude sjednána i ochrana takto získaných dat.

Postup:

  • vyplnit žádost o vydání digitálních dat JDTM ZK do informačního systému obce
  • odeslat na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor Kancelář ředitele, Oddělení informatiky, Tř. Tomáše Bati 21, 76190 Zlín, e-mail: irena.krekova@kr-zlinsky.cz.

Ikona portletu Další dotazy

Odborné dotazy geodetů

Jaký je rozdíl mezi aktualizačním a uživatelským výkresem?

  • Aktualizační výkres se vydává ve všech případech, kdy probíhají nějaká geodetická měření, ať už je to z důvodu ověření, aktualizace, nebo zaměření nového polohopisu. Tento výkres se vždy vrací Správci datového skladu ke kontrole a aktualizaci. O aktualizační výkresy žádají geodeti.
  • Uživatelský výkres slouží k projekčním a koncepčním činnostem. V zájmovém území tedy nedochází k doměření polohopisu. Nevrací se Správci zpět pro aktualizaci. O uživatelské výkresy žádají projektanti a ostatní uživatelé. V případě, kdy geodet zpracovává ucelené podklady pro projektanta, může si též požádat pouze o uživatelský výkres.

V aktualizačním výkrese není výškopis, je možné jej nějak získat?

V současné době jsou téměř všechna existující data importována do datového skladu JDTM ZK. Výškopis v těchto územích nemáme tedy k dispozici. Přesto v takových případech kontaktujte správce datového skladu JDTM ZK, který se pokusí výškopis dodatečně získat, popř. ověří zda není obsahem informativních dat.

Jak postupovat při zaměření skutečného stavu provedení inženýrských sítí, jejichž vlastníkem ani provozovatelem není příslušný správce IS, ale obec?

V tomto případě se mimo aktualizaci ÚMPS (Účelové mapy polohopisné situace) předává správci datového skladu JDTM ZK k aktualizaci i dokumentace průběhu inženýrských sítí. Tato dokumentace je zpracována v datové struktuře uvedené ve Směrnici JDTM ZK.

Jak postupovat při měření, kdy nedochází ke změně Účelové mapy povrchové situace (ÚMPS)?

Při měření skutečného stavu provedení inženýrských sítí nebo objektů, které nejsou předmětem JDTM ZK, je nutné zaměřit identické body polohopisu. Tyto body budou potom obsahem souboru s novými prvky pro kontrolu a akceptaci.

Upozornění: při zaměření IS jsou všechny nové povrchové znaky i původní se změnou prostorové polohy předmětem aktualizace ÚMPS!

Je nutné zadávat zakázku, když v zájmovém území nejsou v JDTM ZK žádná data?

Při měření skutečného stavu provedení inženýrských sítí nebo objektů, které nejsou předmětem JDTM ZK, je nutné zaměřit identické body polohopisu. Tyto body budou potom obsahem souboru s novými prvky pro kontrolu a akceptaci.

 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.