Ikona portletu Nejčastější dotazy

Jak se registrovat na Portál JDTM ZK?

Na úvodní stránce Portálu JDTM ZK je odkaz na registrační formulář. Vyplňte požadované údaje, zkontrolujte si, prosím, zejména e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko "Odeslat". Pokud patříte mezi oprávněné uživatele, bude Vám zasláno na uvedenou e-mailovou adresu Jméno (login) a Heslo pro přístup do datového skladu. Portál JDTM ZK je určen pouze pro smluvní partnery a odbornou veřejnost (autorizované projektanty a geodety). Registrace ostatních subjektů a veřejnosti není možná.

Jakým způsobem se lze připojit k projektu JDTM ZK?

K projektu JDTM ZK se můžete připojit prostřednictvím koordinátora projektu, kterým je Zlínský kraj. Připojení je podmíněno uzavřením smlouvy, ve které jsou specifikovány podmínky o využívání dat, zejména o dodržení Provozního řádu JDTM ZK a poskytnutí vlastních dat k aktualizaci a doplnění technické mapy.

Jsou služby poskytované projektantům a geodetům v projektu JDTMZK zpoplatněny?

Služby těmto uživatelům JDTM ZK jsou poskytovány bezplatně. Ať už se jedná o prohlížení technické mapy v mapovém portálu JDTM ZK nebo poskytování výkresů v požadovaných formátech. Je ovšem nutné dodržet podmínky uvedené v Provozním řádu JDTM ZK, zejména vracení aktualizačních výkresů zpět do datového skladu ke kontrole a aktualizaci JDTM ZK.

Je možné poskytnout data ostatním subjektům, které nejsou smluvními účastníky projektu nebo pro tyto účastníky nepracují?

Poskytování dat ostatním subjektům se řídí následujícími podmínkami:

 • pro rozsah území do 2 ha  - není omezeno
 • pro rozsah území větší než 2 ha - je nutné kontaktovat koordinátora projektu - Zlínský kraj, který sdělí žadateli podmínky, za kterých mu budou data poskytnuta. Nedílnou součástí podmínek je předání veškerých nových dat (zaměření pro projekt, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) k aktualizaci JDTM ZK. Práce geodetických firem, pracujících pro tohoto žadatele, se tedy řídí Provozním řádem JDTM ZK. Na základě uzavření rámcové smlouvy jsou následně data vydána žadateli správcem datového skladu JDTM ZK.

Jak získat data z JDTM ZK do informačního systému města nebo obce?

Všechna města a obce Zlínského kraje mohou získat od Zlínského kraje aktuální stav digitální technické mapy obce v dohodnutém formátu pro vlastní informační systém. V této smlouvě bude sjednána i ochrana takto získaných dat.

Postup:

 • vyplnit žádost o vydání digitálních dat JDTM ZK do informačního systému obce
 • odeslat na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor Kancelář ředitele, Oddělení informatiky, Tř. Tomáše Bati 21, 76190 Zlín, e-mail: irena.krekova@kr-zlinsky.cz.

Ikona portletu Další dotazy

Dotazy - lokalizace, přesnost dat, četnost aktualizace dat

Jakým způsobem se provádí lokalizace zájmového území podle parcelního čísla či adresy?

Po kliknutí na záložku "Hledat"  na pravé straně mapové aplikace se objeví několik možností vyhledávání:

 • "RUIAN - nové!" - vyhledávání parcel či adres podle Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Pro vyhledání parcely zadáme obec či katastrální území a číslo parcely, pro vyhledání adresy zadáme obec (část obce, ulici) a číslo popisné či evidenční. Funguje zde tzv. našeptávač, tj. postupně při zadávání údajů nabízí všechny možnosti, které těmto údajům odpovídají. V RUIAN jsou aktuální data územní identifikace.
 • "Lokalizace - neudržováno" - původní lokalizace podle databáze UIR-ADR nebo definičních bodů parcel je na přechodné období ponechána. V RUIAN stále existují adresy bez definičního bodu, které v mapě nelze vyhledat.
 • "Vyhledání zakázky" - je možné vyhledat i zakázku JDTM ZK podle čísla (pokud ho známe nebo podle lokality (obec, katastrální území).

Nakonec stiskneme tlačítko "Najít" a hledaný objekt se zobrazí uprostřed mapového okna.

V mapě nesouhlasí měřeným polohopis JDTM ZK s polohopisem katastrální mapy? 

Přesnost katastrální mapy závisí na tom, jakým způsobem byla vytvořena. Existuje několik typů katastrálních map:

 • DKM - digitální katastrální mapa - je spojitá a bezešvá mapa v souřadnicovém systému S-JTSK, vzniklá převážně obnovou operátu novým mapováním, případně přepracováním dosavadních map KN v měřítku 1:1000 a 1:2000, má vyšší kvalitu, danou daleko vyšší přesností (kvalitou) bodů
 • KMD – katastrální mapa digitalizovaná – je vytvářena podle nového Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod číselného vyjádření analogové mapy do digitální podoby. Probíhá zaměření identických bodů v JTSK, transformace rastrů na identické body a zaměření skutečného stavu a vyrovnání katastrálních hranic. Vzniká od roku 2009 do roku 2015 nad mapami v měřítku 1:2880
 • KM-D - katastrální mapa digitalizovaná - vznikla přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému Gusterberském nebo Svatoštěpánském do digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů, má nižší přesnost bodů
 • Orientační mapa parcel - vektorová - pomocná vrstva v územích s analogovou katastrální mapou, vznikla vektorizací katastrální mapy vedené na plastové fólii. Parcely zjednodušené evidence nejsou obsahem OMP-V.

V katastrálních územích s DKM, případně KMD se poloha katastrální mapy a JDTM ZK příliš neliší. V ostatních územích se odchylka (i po splnění povolených tolerancí pro práci s KM v daném měřítku) může pohybovat v rozsahu několika metrů. Určení přesné polohy (případně následné vytýčení) je nutné objednat u geodetické firmy.

Informace o typu katastrální mapy v kú Zlínského kraje jsou na stránkách ČÚZK.

Jak často jsou aktualizovány průběhy inženýrských sítí poskytnuté jednotlivými správci?

Aktualizace inženýrských sítí probíhá čtvrtletně. Protože aktualizace polohopisu probíhá okamžitě po předání dat k aktualizaci, je možné, že může dojít k případu, kdy v datovém skladu JDTM ZK budou povrchové znaky nové inženýrské sitě a nikoliv trasa. Samotný průběh podzemního vedení se dostane do technické mapy až po další aktualizaci. Proto je nutno okamžitý stav průběhu IS ještě ověřit u příslušného správce.

V JDTM ZK je poloha inženýrských sítí pouze orientační. Její přesnou polohu garantuje pouze jejich správce nebo vlastník.

Jak často je aktualizována datová sada Obraz katastrální mapy Zlínského kraje?

Datová sada Obraz katastrální mapy ZK je poskytována prostřednictvím WMS služby z mapového serveru Zlínského kraje. Je to souhrnný název pro digitální bezešvou podobu katastrálních map umístěných v souřadnicovém systému S-JTSK a zahrnující území celého Zlínského kraje. Je aktualizovaná 4x ročně. Nenahrazuje výpis z katastru nemovitostí, má charakter pouze informativní. Více informací o této datové sadě je možné najít v Metainformačním systému Zlínského kraje.

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.